Zamówienie

Zakup kursu zmień

Dołączasz do Basic Comedy 1 - 2019P_test kursu improwizacji.

Koszt kursu:

1 zł.


Szczegóły konta Masz już konto? Zaloguj się

Dane rozliczeniowe

LEAVE THIS BLANK

Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do strony płatności


Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Akademię Improwizacji

Niniejszy Regulamin jest podstawą korzystania z usług świadczonych przez Akademię
Improwizacji. Określa on w szczególności zasady obowiązywania Regulaminu, sposób
rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Usług Akademii Improwizacji, relacje między
Uczestnikami oraz Administratorem oraz prawa i obowiązki Uczestników i Administratora.

Przyjęcie przez Akademię Improwizacji oświadczenia Uczestnika o akceptacji Regulaminu
oraz rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu oraz zawarciem Umowy.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, użyte w jego treści poszczególne określenia oznaczają:

1. Akademia Improwizacji – działalność o charakterze edukacyjno-artystycznym,
szkoleniowym z zakresu improwizacji teatralnej, dalej również jako Akademia. Podmiotem
gospodarczym jest obecnie Centrum Fiszer Wiesław Fiszer, ul. Franciszkańska 23a, Szklarska Poręba 58-580.

2. Administrator – Akademia Improwizacji, a w jej imieniu Artur Jóskowiak;

3. Konto Uczestnika – konto założone podczas Rejestracji na stronie internetowej Akademii
Improwizacji https://akademiaimprowizacji.pl, które umożliwia korzystanie z Usług.

4. Rejestracja - procedura zmierzająca do utworzenia Konta Uczestnika na stronie Akademii
Improwizacji.

5. Trener – osoba świadcząca Usługi w ramach Akademii Improwizacji.

6. Uczestnik – osoba korzystająca z Usług Akademii oraz posiadająca Konto Uczestnika.

7. Umowa – dokonanie Zapisu na Zajęcia przez Uczestnika, który uprawnia go korzystania z
Usług, po uprzednio uiszczonej opłacie za Usługi.

8. Usługi – kursy szkoleniowe prowadzone w ramach Akademii Improwizacji, dalej również
jako Zajęcia.

9. Zapis na Zajęcia – dokonanie w formie elektronicznej na stronie Akademii Improwizacji
wyboru Zajęć poprzez Konto Uczestnika lub zgłoszenie mailowe oraz wpłatę na wskazane
konto w przypadku zapisu w innej formie niż przez stronę www.akademiaimprowizacji.pl

 

§ 2 Rozpoczęcie korzystania z Usług

1. Korzystanie z Usług jest możliwe jedynie poprzez Rejestrację na stronie internetowej
Akademii Improwizacji. W przypadku, gdy zapisy nie odbywają się poprzez stronę
internetową to nie jest wymagana rejestracja - wtedy wystarczy zgłoszenie mailowe oraz
wpłata na podane konto.

2. Założenie Konta Uczestnika następuje po podaniu danych osobowych Uczestnika wzakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz korzystania z Usług, w tym Zapisów na Zajęcia.

3. Dane osobowe wymagane w procesie Rejestracji podlegają przetwarzaniu oraz ochronie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz klauzulą
informacyjną dotyczącą danych osobowych.

§ 3 Kontakt z Akademią Improwizacji

1. Kontakt z Akademią Improwizacji obejmuje w szczególności kontakt mailowy na adres:
akademia.improwizacji@gmail.com.

2. Akademia Improwizacji dokłada wszelkich starań, aby odpowiadać niezwłocznie i na
bieżąco na przesłane wiadomości. Akademia gwarantuje odpowiedź na wszelkie nadesłane
wiadomości. Akademia zastrzega możliwość nawet kilkudniowego opóźnienia odpowiedzi
na przesłane wiadomości z uwagi na częstotliwość świadczonych Usług oraz udział w
spektaklach oraz innych wydarzeniach bezpośrednio związanych z jej działalnością.

§ 4 Usługi

1. Uczestnik zapisuje się na Zajęcia poprzez Konto Uczestnika lub poprzez zgłoszenie
mailowe oraz wpłatę określonej kwoty na konto.

2. Zajęcia prowadzone są blokami tematycznymi, których opis znajduje się na stronie
Akademii Improwizacji lub w wydarzeniu na portalach social mediowych. Uczestnik w
ramach Konta Użytkownika posiada informacje, na jakie zajęcia uczęszczał oraz czym
charakteryzują się poszczególne dostępne Zajęcia.

3. Uczestnik jest obowiązany stawić się na Zajęcia w stroju umożliwiającym ćwiczenia
fizyczne. Usługi, jako technika gry aktorskiej wiążą się, choć nie w sposób dominujący, z
fizyczną aktywnością. 4. Na Zajęciach obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych oraz innych środków odurzających.

4. Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu bądź po
spożyciu środków odurzających. W przypadku rozpoznania spożycia substancji
odurzających, Uczestnik może zostać wyproszony przez Trenera z Zajęć bez możliwości
ubiegania się o zwrot kosztów oraz możliwość odrobienia z zajęć z inną grupą, a także
zakazać wstępu na następne Zajęcia.

5. Od Uczestnika oczekuje się koleżeńskiej postawy, na którą składa się nie obrażanie innych
uczestników Zajęć, unikanie rękoczynów oraz bójek, wzajemnego szacunku. W przypadku
odmiennej postawy, Uczestnik może zostać wyproszony przez Trenera z Zajęć bez
możliwości ubiegania się o zwrot kosztów oraz możliwości odrobienia z zajęć z inną grupą, a także zakazać wstępu na następne Zajęcia.

6. W przypadku spóźnienia Uczestnika na Zajęcia, Trener może odmówić uczestnictwa w
nich, zwłaszcza gdy spóźnienie przekracza 15 minut.

7. Akceptując Regulamin Uczestnik zgadza się dbać o przyjazną atmosferę na Zajęciach,
niezakłócanie ich poprzez rozmowy w trakcie Zajęć, nieodpowiednie zachowanie i wszelkie
czynności mogące zakłócić innym Uczestnikom korzystanie z Usług.

8. Uczestnik powinien poinformować Trenera przed rozpoczęciem pierwszych zajęć o
prowadzonych wobec niego specjalnych terapiach farmakologicznych czy psychologicznych,
które mogą mieć wpływ na jego zachowanie podczas Zajęć oraz wpływać na przebieg Zajęć i
innych Uczestników. Z uwagi na to, że informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami
wrażliwymi, można ich udzielić ustnie – takie dane osobowe nie będą przetwarzane zgodnie
z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.
W przypadku, gdy prowadzona terapia wobec Uczestnika może stanowić zagrożenie dla
uczestnika lub innych Uczestników, Trener może odmówić przyjęcia na Zajęcia. W
przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie może brać udziału w Zajęciach w zupełności,
Trener poinformuje go o tym oraz zostanie zwrócony koszt Zajęć.

9. Zajęcia uznaje się za zakończone i zaliczone, jeżeli obecność Uczestnika na Zajęciach
wynosiła minimum 50%.

10. Uczestnicy mają możliwość występów na scenie wraz z innymi Uczestnikami podczas
Wieczorów Akademii Improwizacji - cyklicznych wydarzeń, których celem jest zapewnienie
każdemu z Uczestników możliwości wystąpienia na scenie zarówno scenie debiutantów, jak i
składów mieszanych lub w formie jamów krótkich gier.

11. W przypadku stanu pandemii lub obowiązujących obostrzeń pandemicznych Uczestnik jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązujących obostrzeń pandemicznych w trakcie trwania zajęć. Trener ma prawo
odmówić uczestnictwa w zajęciach jeżeli Uczestnik nie zastosuje się do obowiązujących
obostrzeń lub środków ostrożności nakazanych przez Trenera.

 

§ 6 Zmiany w sposobie prowadzenia zajęć, odwołanie Zajęć

1. W szczególnych przypadkach (np. choroba Trenera) Zajęcia mogą zostać odwołane pod
warunkiem braku możliwości zapewnienia zastępstwa innego Trenera. W takim wypadku zajęcia przesuwają się o odpowiednią ilość o tydzień w przód.
2. Wszystkie odwołane Zajęcia mogą być odrobione w innym terminie po uprzedniej wspólnej konsultacji
Trenera i wszystkich Uczestników.
3. Akademia Improwizacji zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera w trakcie trwającego
cyklu Zajęć.
4. Trener może zmienić godzinę lub miejsce zajęć - w takim wypadku Uczestnik musi zostać
o tym poinformowany mailowo minimalnie na 24 godziny przed Zajęciami.
5. Zmiana Trenera lub terminu Zajęć nie jest podstawą do zwrotu opłaty za Zajęcia.
6. Opłata za Zajęcia wniesiona przez Uczestnika nie ulega zmniejszeniu oraz
proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach.
7. W okresie pandemii jest możliwość zwrotu całości kwoty w przypadku, gdy bezpośrednio przed
rozpoczęciem Usługi Uczestnik zachoruje na Covid 19. W przypadku przerwania trwającej już usługi z powodu zachorowania na Covid 19 jest możliwość zwrotu części kwoty. W takim przypadku trener może poprosić o okazanie pozytywnego wyniku testu PCR.
8. W okresie pandemii, bezpośrednio przed każdymi zajęciami Uczestnik jest zobowiązany
do podpisania oświadczenia, w którym oświadcza, że wedle jego/jej najlepszej wiedzy nie
jest chory na Covid 19 oraz nie wykazuje objawów choroby Covid 19.

§ 7 Opłaty

1. Uczestnik obowiązany jest zapłacić za Usługę z góry, po zapisaniu się na wybrane przez
siebie Zajęcia poprzez Konto Uczestnika (strona internetowa) lub poprzez wpłatę na konto
podane w opisie wydarzenia.
2. Stosowną opłatę Uczestnik jest obowiązany uiścić opłatę za Zajęcia na wskazany Koncie
Uczestnika rachunek bankowy do określonego dnia. Wpłaty wniesione po upływie daty
wyznaczonej do zapłaty uznaje się jako spóźnione, a zapis na Zajęcia za niedokonany i z tego
względu opłata podlega zwrotowi.
3. Każdorazowo na Koncie Uczestnika lub mailowo (w zależności od możliwego rodzaju zapisu) pojawi się informacja o uiszczonej opłacie za Zajęcia i dopuszczalności uczestniczenia przez Uczestnika w Zajęciach.
4. Opłata podlega zwrotowi Uczestnikowi w całości, gdy Akademia Improwizacji odwoła
kurs.
5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z Zajęć na tydzień
przed ich rozpoczęciem. Z wyjątkiem okresu pandemii - patrz punkt 7, § 6.
6. Akademia zastrzega sobie prawo rozpatrzenia indywidualnych, szczególnych przypadków
związanych z uiszczaniem opłat za Zajęcia i ich zwrotem po uprzednim kontakcie mailowym
na adres: akademia.improwizacji@gmail.com .

§ 8 Reklamacje

1. Wszystkie usługi dostępne w Akademii Improwizacji są legalne i świadczone zgodnie z prawem polskim.
2. Administrator jest odpowiedzialny względem Uczestnika z tytułu rękojmi,
jeżeli usługa zostanie zrealizowana niezgodnie z umową.
3. Jeżeli usługa będzie wadliwie wykonana, Uczestnik może ją reklamować w ramach
rękojmi, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach
konsumenta.
4. Wszelkie reklamacje związane z jakością usług lub realizacją Umowy,
Uczestnik może kierować mailowo na adres:
akademia.improwizacji@gmail.com.
5. Administrator, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację
ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez
Uczestnika.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Uczestnik, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny. Nie dotyczy to przypadku opisanego w punkcie 5, § 7.
6. Klient może odstąpić od Umowy, składając Administratorowi oświadczenie o
odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem mailowo na adres: akademia.improwizacji@gmail.com.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
3. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Administrator
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od Umowy,
zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Uczestnik.
6. Zgodnie z art. 38 p. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo
odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy o
świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od
umowy.

7. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez
Uczestnika regulaminu Akademii Improwizacji, zamieszczonego przez sprzedawcę
na stronie www.


Należysz już do tej grupy