Zamówienie

Zakup kursu zmień

Dołączasz do Basic Comedy 1 - 2019P_test kursu improwizacji.

Koszt kursu:

1 zł.


Szczegóły konta Masz już konto? Zaloguj się

Dane rozliczeniowe

LEAVE THIS BLANK

Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do strony płatności


Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Akademię Improwizacji

Niniejszy Regulamin jest podstawą korzystania z usług świadczonych przez Akademię Improwizacji. Określa on w szczególności zasady obowiązywania Regulaminu, sposób rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Usług Akademii Improwizacji, relacje między Uczestnikami oraz Administratorem oraz prawa i obowiązki Uczestników i Administratora.

Przyjęcie przez Akademię Improwizacji oświadczenia Uczestnika o akceptacji Regulaminu oraz rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zawarciem Umowy.

§ 1 Definicje.

Na potrzeby niniejszego regulaminu, użyte w jego treści poszczególne określenia oznaczają:

1. Akademia Improwizacji – działalność o charakterze edukacyjno-artystycznym, szkoleniowym z zakresu improwizacji teatralnej, dalej również jako Akademia.

2.  Administrator – Akademia Improwizacji, a w jej imieniu Artur Jóskowiak;

3. Konto Uczestnika – konto założone podczas Rejestracji na stronie internetowej Akademii Improwizacji https://akademiaimprowizacji.pl, które umożliwia korzystanie z Usług.

4. Rejestracja - procedura zmierzająca do utworzenia Konta Uczestnika na stronie Akademii Improwizacji.

5. Trener – osoba świadcząca Usługi w ramach Akademii Improwizacji.

6. Uczestnik – osoba korzystająca z Usług Akademii oraz posiadająca Konto Uczestnika.

7. Umowa – dokonanie Zapisu na Zajęcia przez Uczestnika, który uprawnia go korzystania z Usług, po uprzednio uiszczonej opłacie za Usługi.

8. Usługi – kursy szkoleniowe prowadzone w ramach Akademii Improwizacji, dalej również jako Zajęcia.

9. Zapis na Zajęcia – dokonanie w formie elektronicznej na stronie Akademii Improwizacji wyboru Zajęć poprzez Konto Uczestnika.

§ 2 Rozpoczęcie korzystania z Usług

1. Korzystanie z Usług jest możliwe jedynie poprzez Rejestrację na stronie internetowej Akademii Improwizacji.

2. Założenie Konta Uczestnika następuje po podaniu danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz korzystania z Usług, w tym Zapisów na Zajęcia.

3. Dane osobowe wymagane w procesie Rejestracji podlegają przetwarzaniu oraz ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.

§ 3 Kontakt z Akademią Improwizacji

1. Kontakt z Akademią Improwizacji obejmuje w szczególności kontakt mailowy na adres: akademia.improwizacji@gmail.com

2. Akademia Improwizacji dokłada wszelkich starań, aby odpowiadać niezwłocznie i na bieżąco na przesłane wiadomości. Akademia gwarantuje odpowiedź na wszelkie nadesłane wiadomości. Akademia zastrzega możliwość nawet kilkudniowego opóźnienia odpowiedzi na przesłane wiadomości z uwagi na częstotliwość świadczonych Usług oraz udział w spektaklach oraz innych wydarzeniach bezpośrednio związanych z jej działalnością.

§ 4  Usługi

1. Uczestnik zapisuje się na Zajęcia poprzez Konto Uczestnika.

2. Zajęcia prowadzone są blokami tematycznymi, których opis znajduje się na stronie Akademii Improwizacji. Uczestnik w ramach Konta Użytkownika posiada informacje, na jakie zajęcia uczęszczał oraz czym charakteryzują się poszczególne dostępne Zajęcia.

3. Uczestnik jest obowiązany stawić się na Zajęcia w stroju umożliwiającym ćwiczenia fizyczne. Usługi, jako technika gry aktorskiej wiążą się, choć nie w sposób dominujący, z fizyczną aktywnością.

4. Na Zajęciach obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.

4. Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu bądź po spożyciu środków odurzających. W przypadku rozpoznania spożycia substancji odurzających, Uczestnik może zostać wyproszony przez Trenera z Zajęć bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów oraz możliwość odrobienia z zajęć z inną grupą, a także zakazać wstępu na następne Zajęcia.

5. Od Uczestnika oczekuje się koleżeńskiej postawy, na którą składa się nie obrażanie innych uczestników Zajęć, unikanie rękoczynów oraz bójek, wzajemnego szacunku. W przypadku odmiennej postawy, Uczestnik może zostać wyproszony przez Trenera z Zajęć bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów oraz możliwość odrobienia z zajęć z inną grupą, a także zakazać wstępu na następne Zajęcia.

6. W przypadku spóźnienia Uczestnika na Zajęcia, Trener może odmówić uczestnictwa w nich, zwłaszcza gdy spóźnienie przekracza 15 minut. 

7. Akceptując Regulamin Uczestnik zgadza się dbać o przyjazną atmosferę na Zajęciach, niezakłócanie ich poprzez rozmowy w trakcie Zajęć, nieodpowiednie zachowanie i wszelkie czynności mogące zakłócić innym Uczestnikom korzystanie z Usług.

8. Uczestnik powinien poinformować Trenera przed rozpoczęciem pierwszych zajęć o prowadzonych wobec niego specjalnych terapiach farmakologicznych czy psychologicznych, które mogą mieć wpływ na jego zachowanie podczas Zajęć oraz wpływać na przebieg Zajęć i innych Uczestników. Z uwagi na to, że informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami wrażliwymi, można ich udzielić ustnie – takie dane osobowe nie będą przetwarzane zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych. W przypadku, gdy prowadzona terapia wobec Uczestnika może stanowić zagrożenie dla uczestnika lub innych Uczestników, Trener może odmówić przyjęcia na Zajęcia. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie może brać udziału w Zajęciach w zupełności, Trener poinformuje go o tym oraz zostanie zwrócony koszt Zajęć.

9. Zajęcia uznaje się za zakończone i zaliczone, jeżeli obecność Uczestnika na Zajęciach wynosiła minimum 50%.

10. Uczestnicy mają możliwość występów na scenie wraz z innymi Uczestnikami podczas Wieczorów Akademii Improwizacji - cyklicznych wydarzeń, których celem jest zapewnienie każdemu z Uczestników możliwości wystąpienia na scenie zarówno scenie debiutantów, jak i składów mieszanych lub w formie jamów krótkich gier.

§ 5 Zmiany w sposobie prowadzenia zajęć, odwołanie Zajęć

1. W szczególnych przypadkach (np. choroba Trenera) Zajęcia mogą zostać odwołane pod warunkiem braku możliwości zapewnienia zastępstwa innego Trenera.

2. Wszystkie odwołane Zajęcia muszą być odrobione po uprzedniej wspólnej konsultacji Trenera i  wszystkich Uczestników.

3. Akademia Improwizacji zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera w trakcie trwającego cyklu Zajęć.

4. Trener może zmienić godzinę lub miejsce zajęć - w takim wypadku Uczestnik musi zostać o tym poinformowany mailowo minimalnie na 24 godziny przed Zajęciami.

5. Zmiana Trenera lub terminu Zajęć nie jest podstawą do zwrotu opłaty za Zajęcia, chyba że będzie dotyczyć to ponad 50% Zajęć.

6. Opłata za Zajęcia wniesiona przez Uczestnika nie ulega zmniejszeniu oraz proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach.

§ 6 Opłaty

1. Uczestnik obowiązany jest zapłacić za Usługę z góry, po zapisaniu się na wybrane przez siebie Zajęcia poprzez Konto Uczestnika.

2. Stosowną opłatę Uczestnik jest obowiązany uiścić opłatę za Zajęcia na wskazany Koncie Uczestnika rachunek bankowy do określonego dnia. Wpłaty wniesione po upływie daty wyznaczonej do zapłaty uznaje się jako spóźnione, a zapis na Zajęcia za niedokonany i z tego względu opłata podlega zwrotowi.

3. Każdorazowo na Koncie Uczestnika pojawi się informacja o uiszczonej opłacie za Zajęcia i dopuszczalności uczestniczenia przez Uczestnika w Zajęciach.

4. Opłata podlega zwrotowi Uczestnikowi w całości, gdy Akademia Improwizacji odwoła Zajęcia.

5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z Zajęć na tydzień przed ich rozpoczęciem.

6. Akademia zastrzega sobie prawo rozpatrzenia indywidualnych, szczególnych przypadków związanych z uiszczaniem opłat za Zajęcia i ich zwrotem po uprzednim kontakcie mailowym na adres: akademia.improwizacji@gmail.com .

§ 7 Reklamacje

 1. Wszystkie usługi dostępne w Akademii Improwizacji są legalne i świadczone zgodnie z prawem polskim.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Uczestnika z tytułu rękojmi, jeżeli usługa zostanie zrealizowana niezgodnie z umową.
 3. Jeżeli usługa będzie wadliwie wykonana, Uczestnik może ją reklamować w ramach rękojmi, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wszelkie reklamacje związane z jakością usług lub realizacją Umowy, Uczestnik może kierować mailowo na adres: akademia.improwizacji@gmail.com.
 5. Administrator, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Uczestnika.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Nie dotyczy to przypadku opisanego w punkcie 5, § 6
 1. Klient może odstąpić od Umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres: akademia.improwizacji@gmail.com.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Administrator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik.
 5. Zgodnie z art. 38 p. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika regulaminu Akademii Improwizacji, zamieszczonego przez sprzedawcę na stronie www.

Należysz już do tej grupy