Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA ZAJĘĆ AKADEMII IMPROWIZACJI

Uczestniku,

informujemy, że od 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 13 RODO przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem ze strony Akademii Improwizacji oraz korzystania ze świadczonych przez nią Usług. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami – przeczytanie ich nie powinno zająć dłużej niż kilka minut. Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu.

W związku z korzystaniem z tej strony, zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać udzielona poprzez wyrażenie zgody na założenie Konta Uczestnika, zaakceptowanie Regulaminu Akademii Improwizacji oraz zakończenie procesu Rejestracji.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu, informacja zbierana za pośrednictwem plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną pozyskaną informacją, tzn. jeśli jest możliwość identyfikacji – takie pliki cookies również podlegają ochronie.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest AKADEMIA IMPROWIZACJI.

Możesz skontaktować się z nami mailowo: akademia.improwizacji@gmail.com. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane z uwagi na:

  1. niezbędność wykonywania przetwarzania do realizacji umowy, której jesteś stroną,
  2. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w szczególności sprzedaż usług/produktów własnych, marketing bezpośredni świadczonych usług, wystawianie faktur VAT), a także
  3. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Są to niezależne funkcjonujące podstawy prawne (art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f).

Uczestniku, Twoje dane osobowe są przetwarzane ponieważ są niezbędne do świadczenia Usług przez Akademię Improwizacji: umożliwienia Ci zapisu na właściwe zajęcia oraz umożliwienie Ci uczęszczania na nie. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Dane osobowe będą również przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych,

2.sprostowania Twoich danych osobowych,

  1. usunięcia Twoich danych osobowych,
  2. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  4. przenoszenia Twoich danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z wymienionych praw można skorzystać poprzez kontakt mailowy na adres wskazany powyżej.

O prawach oraz zakresie przetwarzania danych osobowych szczegółowo traktuje Polityka prywatności.

 

Zgoda
Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne w celu świadczenia Usług przez Akademię Improwizacji. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody prosimy o zakończenie procesu Rejestracji i niezakładanie Konta Uczestnika na stronie.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zakończ proces Rejestracji Konta Uczestnika.