Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMII IMPROWIZACJI

 

 1. AKADEMIA IMPROWIZACJI  
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: akademia.improwizacji@gmail.com. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 1. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko – w celu korzystania z Usług oraz Zapisu na Zajęcia zgodnie z Regulaminem,
 2. numer telefonu – w przypadku konieczności nagłego kontaktu bądź braku możliwości kontaktu w inny sposób, Akademia zastrzega prawo kontaktu telefonicznego. Numer telefonu nie zostanie udostępniony innym podmiotom,
 3. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie Usług, z których oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z korzystaniem z Usługi,
 4. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych,
 5. Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji.
 6. adres zameldowania lub/i NIP w celu wystawienia faktury VAT.
 1. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

– w celu Rejestracji (założenia Konta Uczestnika),

– w celu Zapisu na Zajęcia,

– w celu wystawienia faktury VAT

Podanie danych wskazanych w pkt 4 jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z Usług Akademii.  W takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług w ramach naszej strony.

 1. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z Usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Akademię Improwizacji  jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji Usług zgodnie z Regulaminem. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do korzystania z Usług.
 3. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowe do podmiotów zewnętrznych oraz Państw trzecich.
 5. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 6. Dane osobowe nie mogę być zmieniane i modyfikowane przez Administratora.
 7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następującym podmiotom:
 1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasza strona,  
 2. świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania strony.  
 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp, w zakresie w jakim dokumenty, na których widnieją dane nie zawierają informacji poufnych. Dostęp do danych osobowych wiąże się również z prawem do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu są przetwarzane oraz prawem do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
 2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, w sytuacji gdy dane osobowe uległy zmianie lub gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – jest to prawo do żądania usunięcia danych posiadanych przez Administratora oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

– cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zakończyło się korzystanie z Usług,

– podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

– został wniesiony sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – z jednoczesnym wskazaniem podstawy prawnej,

– konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,

– wiek poniżej 13. roku życia,

 1. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO oznacza możliwość zgłoszenia Administratorowi  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:

dane osobowe nie są prawidłowe, lub

uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe, lub

złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f bieżącego punktu, lub

Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

 1. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda  lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 2. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – wniesienie sprzeciwu przysługuje, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
 1. a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 2. b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów,
 3. c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: akademia.improwizacji@gmail.com.
 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.